Jarní úklid bez námahy! Pořiďte si robotického pomocníka nyní se slevou až 30 %. Více zde.

30. září 2019

Obchodní podmínky akce iRobot BONUS

Kupte si novou Roombu i7+ nebo set iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 a získejte za 1,- Kč bonus v hodnotě až 6.999,- Kč.

Společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČ 27305571, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164, tímto stanoví podmínky akce “Kupte si novou Roombu i7+ nebo set iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 a získejte za 1,- Kč bonus v hodnotě až 6.999,- Kč” (dále jen “akce iRobot Bonus” nebo “akce”).

1. Cílem je odměnit účastníka akce, který si koupí v době trvání akce a za podmínek zde stanovených iRobot Roomba i7+ nebo set iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6, a to bonusem v podobě jedné ze tří možností, a to za 1. robotickým vysavačem iRobot Roomba 606 v hodnotě 6.999,- Kč, za 2. robotickým mopem iRobot Braava jet 240 v hodnotě 5.499,- Kč nebo za 3. sadou příslušenství k robotickému vysavači iRobot Roomba i7+ v hodnotě 5.045,- Kč(dále jen “bonus”) za jeho koupi, a to za symbolickou 1,- Kč. Bonus je stanoven pouze pro nákup produktu iRobot Roomba i7+ nebo setu iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6. Získání bonusu je omezeno, při splnění podmínek této akce, pouze pro prvních 300 přijatých žádostí o poskytnutí bonusu, přičemž lze žádat pouze o jednu ze tří variant bonusů. K dalším žádostem převyšujícím počty uvedené ve větě předchozí se nepřihlíží a nezakládají žádný nárok na poskytnutí bonusu a to ani tehdy, pokud by splňovaly ostatní podmínky této akce.

2. Pořadatelem a organizátorem akce je společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČ 27305571, se sídlem Praha 9, K Žižkovu 282/9, PSČ 199 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136164 (dále jen “pořadatel akce” nebo “organizátor akce”).

Akce probíhá od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020 nebo do vyprodání zásob (trvání a platnost akce) nebo naplnění 300 přijatých žádostí.

3. Podmínkou účasti na akci a získání bonusu je:

a) Zakoupení, v době trvání akce, nového robotického vysavače iRobot Roomba i7+ nebo setu iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 (dále jen “produkt”) u autorizovaných prodejců v České republice, jejichž seznam je k dispozici na webové stránce www.irobot.cz (dále jen “prodejci”) a zaplacení kupní ceny za produkt v plné výši; akce se nevztahuje na zlevněné produkty. Kupní smlouva, na základě níž byl zakoupen produkt a na jejímž základě je uplatňován bonus, musí být v době podání žádosti o poskytnutí bonusu platná a účinná, přičemž smluvními stranami musí být prodejce a účastník akce. Kupní smlouva uzavřená mezi jinými osobami, než uvedenými ve větě předchozí, nezakládá právo účasti na akci iRobot Bonus a na získání bonusu. Dojde-li k zániku kupní smlouvy, na základě níž byl zakoupen produkt a na jejímž základě je uplatňován bonus, zaniká právo účastníka akce na další účast v akci a zejména pak právo na získání bonusu. Bonus, který byl účastníkem akce získán v době trvání akce na základě kupní smlouvy, jejíž platnost v době trvání akce nebo do tří měsíců po ukončení akce, zanikla, je účastník akce povinen do 10 dní ode dne zániku kupní smlouvy vrátit pořadateli akce, a to na adresu pořadatele akce, z níž byl bonus odeslán.

b) Předložení čitelného účetního dokladu o koupi produktu způsobem podle bodu 3. písm. d) těchto podmínek, ze kterého bude prokázán datum zakoupení produktu iRobot Roomba i7+ nebo setu iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 účastníkem v období trvání akce, tj. od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020 včetně; produkty zakoupené mimo dobu trvání akce nebo u jiných než určených prodejců nejsou do akce zařazeny a nárok na získání bonusu se na tyto případy nevztahuje. Organizátor akce je oprávněn požadovat předložení originálu dokladu o koupi produktu. Nesplnění podmínky, dle věty předchozí ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení výzvy k předložení originálu dokladu o koupi produktu, má účinky zániku účasti v akci.

c) Podmínka, že účastník akce je osobou plně svéprávnou a v době koupě produktu dovršil 18. rok věku.

d)Požádání o bonus nejpozději do 31. 1. 2020 do 24:00 hod. u organizátora akce; k později uplatněným žádostem o poskytnutí bonusu se nebude přihlížet; účast na akci je podmíněna vyplněním a odesláním formuláře. Žádost o poskytnutí bonusu lze u organizátora akce uplatnit a to prostřednictvím webové stránky: www.irobot.cz/Bonus. Navštivte webovou stránku www.irobot.cz/Bonus, řádně vyplňte zobrazený formulář a přiložte scan účetního dokladu a odešlete.

Upozornění: v případě koupě několika produktů iRobot Roomba i7+ nebo setů iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 je nutné formuláře a žádosti o poskytnutí bonusu za každý produkt registrovat individuálně.

e) Udělení souhlasu účastníka akce s podmínkami akce a souhlas účastníka akce se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely akce a zasílání obchodních sdělení.

f) Organizátor akce si vyhrazuje právo nepřiznat bonus účastníkovi, zejména pokud:

fa) datum nákupu produktu, který je uveden na účetním dokladu, není v období od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020,

fb) účastník akce uplatnil nárok na bonus po 31. 1. 2020,

fc) produkt byl zakoupen u jiného prodejce, než v síti autorizovaných prodejců iRobot, jejichž seznam je k dispozici na webové stránce www.irobot.cz,

fd) účastník nepředloží doklad o koupi produktu v souladu s těmito podmínkami,

fe) z předloženého účetního dokladu není možné s určitostí identifikovat model produktu, prodejce, datum koupě, kupní cenu, číslo dokladu,

ff) předložený účetní doklad bude poškozen nebo znehodnocen,

fg) sériové číslo produktu není platné,

fh) formulář nebude řádně vyplněný nebo formulář bude obsahovat neúplné nebo nepravdivé údaje,

fi) účastníkem akce uplatněný nárok na bonus není v souladu s těmito podmínkami nebo je v rozporu s těmito podmínkami,

fj) účastník akce uvede nesprávnou či neúplnou adresu, kam žádá zaslat bonus,

fk) organizátor akce má důvodné podezření, že účastník zneužil podmínky akce nebo jednal v rozporu s dobrými mravy,

fl) účastník akce odstoupí od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zakoupený produkt, na jehož podkladě požaduje zaslání bonusu,

fm) účastník akce nezaplatí 1,- Kč za zaslání bonusu,

fn) v ostatních případech uvedených v těchto podmínkách.

g) Akce platí pro prvních 300 ks přijatých žádostí pro model iRobot Roomba i7+ nebo setu iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 prostřednictvím webové stránky www.irobot.cz/Bonus o poskytnutí bonusu. Žádost uvedená v předchozí větě musí splňovat náležitosti stanovené těmito podmínkami akce iRobot Bonus a k žádosti musí být přiložen scan čitelného účetního dokladu prokazující koupi produktu iRobot Roomba i7+ nebo setu iRobot Roomba i7+ a iRobot Braava jet m6 v období od 1. 10. 2019 do 15. 1. 2020 včetně.

h) Podmínkou k získání bonusu je také povinnost zaplatit dopravci při převzetí zásilky s bonusem částku ve výši 1,- Kč.

4. Po splnění podmínek akce bude účastníkovi zaslána jedna z variant bonusu, kterou účastník zvolí, a to do 14 dnů ode dne přijetí žádosti o poskytnutí bonusu, s dodejkou za 1,- Kč. Datem přijetí žádosti o poskytnutí bonusu se rozumí datum registrace prostřednictvím webové stránky www.irobot.cz/Bonus. Bonus bude zaslán výhradně na adresu v České republice uvedenou účastníkem ve formuláři. Bonus není možné převzít osobně v sídle pořadatele akce, ani jej zaslat na adresu mimo území České republiky, a není možné tento bonus vyměnit za jiné produkty nebo služby. Poskytnutí bonusu není soudně vymahatelné, přičemž pořadatel je oprávněn podmínky účasti v této akci kdykoliv změnit či zrušit a to bez dalšího upozornění. Účastník akce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých účastí v této akci.

V případě nárokování zaslání bonusu na stejnou adresu u více než 2 produktů při registraci nároků na stejnou osobu (a) nebo při registraci nároku na stejnou adresu bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být bonus zaslán i po lhůtě 14 dnů od data přijetí žádosti o poskytnutí bonusu.

5. Akce se nesmí zúčastnit:

a) osoby v pracovněprávním vztahu k organizátorovi akce,

b) osoby blízké osobě v pracovněprávním vztahu k organizátorovi akce. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

c) osoby mladší 18 let,

d) osoby, které nejsou plně svéprávnými.

Fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území České republiky se může akce zúčastnit, pokud má adresu pro doručování v České republice a splní podmínky akce.

6. Organizátor akce se zavazuje veškeré informace, které mu účastníci akce poskytnou pro účely akce, zálohovat, používat a zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Získané osobní údaje budou použity k účasti na akci a pro účely zasílání obchodních sdělení. Vyplněním a odesláním formuláře dává účastník organizátorovi akce výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou: jméno, příjmení, e-mail, telefonní/mobilní číslo, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ), datum narození. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat výlučně po doručení písemné žádosti organizátorovi akce na email info@irobot.cz Tato žádost musí obsahovat identifikační údaje, na které se souhlas se zpracováním osobních údajů váže, a datum, ke kterému se souhlas odvolává. Po obdržení žádosti účastníka na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje účastníka neprodleně zlikvidovány v souladu s GDPR. Organizátor akce odpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle GDPR v informačních systémech.

Účastí v této akci účastník akce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty může kdykoliv odvolat formou písemné informace na emailové adrese pořadatele akce, coby správce osobních údajů nebo využitím odkazu pro zrušení zaslání obchodních sdělení, jež je s každým obchodním sdělením účastníkovi zasílán.
Pořadatel akce není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel akce nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde lze vyplnit žádost o poskytnutí bonusu. V případě technických problémů s touto internetovou stránkou je účastník povinen kontaktovat organizátora akce.

7. Účastník akce je povinen poskytnutý bonus vrátit, pokud došlo k jeho poskytnutí neoprávněně, tj. účastník akce nesplnil anebo porušil podmínky stanovené v těchto podmínkách a to bez ohledu, zda k tomuto jednání došlo úmyslně či v nedbalosti. Odstoupí-li účastník akce od kupní smlouvy nebo ukončí-li v době trvání akce a během tří měsíců po ukončení akce z jiného důvodu kupní smlouvu, na základě níž byl účastníkovi poskytnut bonus, je účastník povinen vrátit poskytnutý bonus bez zbytečného odkladu po zániku kupní smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku kupní smlouvy. Pakliže si účastník akce takto neoprávněně získaný bonus ponechá, je povinen zaplatit pořadateli akce ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku kupní smlouvy částku ve výši odpovídající hodnotě bonusu dle účastníkem zvolené varianty, tj. 6.999,- Kč, v případě volby bonusu ve formě robotického vysavače Roomba 606, nebo 5.499,- Kč v případě volby bonusu ve formě robotického mopu Braava jet 240, nebo 5.045,- Kč v případě volby bonusu ve formě sady příslušenství. Nebude-li účastníkem akce poskytnutý bonus vrácen v dané lhůtě, popř. nebude-li zaplacena částka 6.999,- Kč nebo 5.499,- Kč, nebo 5.045,- Kč v závislosti na zvolené variantě za ponechání si neoprávněně získaného bonusu, je organizátor akce oprávněn vrácení bonusu či peněžité částky odpovídající hodnotě poskytnutého bonusu po účastníkovi akce vymáhat.

Tyto podmínky akce nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2019

V Praze, 1.10.2019

Případné dotazy nebo poptávky adresujte na organizátora akce:
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
Praha 9
199 00
Email: info@irobot.cz
Infolinka: 245 001 740
Poučení o ochraně osobních údajů a možnosti odvolat souhlas, jakož i poučení o právech subjektu údajů, by mělo být uveřejněno na Vašich webových stránkách a odkaz na ně by měl být u zaškrtávacího políčka a zaslán účastníkovi akce na email, pakliže posíláte potvrzení o přijetí žádosti, pak s tímto potvrzením, jinak při zaslání prvního obchodního sdělení.